Welcome to innomads
discover our village
Laatst bijgewerkt: 01/04/2024

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Innomads zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Download algemene voorwaarden

E-mail: info@innomads.nl

Website: innomads.nl


Artikel 1 - Definities

1. Innomads: Innomads BV, gevestigd te Agelo, KvK-nummer 80607217.

2. Klant: degene met wie Innomads een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Innomads en Klant samen.

4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Innomads.

2. Innomads en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

3. Innomads en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.


Artikel 3 - Prijzen

1. Innomads hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

2. Innomads mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

3. Innomads en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

4. Innomads mag tot 10% van de richtprijs afwijken.

5. Innomads moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

7. Innomads mag de prijzen jaarlijks aanpassen.

8. Innomads zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

9. Een consument mag de overeenkomst met Innomads opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.


Artikel 4 - Betalingen en betalingstermijn

1. Innomads mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.

3. De betalingstermijnen die Innomads hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Innomads aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

4. Innomads mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 - Gevolgen te late betaling

1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Innomads de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Innomads.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Innomads zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Innomads op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Innomads, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 6 - Opschortingsrecht

De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 7 - Verrekening

De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Innomads te verrekenen met een vordering op Innomads.

Artikel 8 - Verzekering

De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
  • zaken van Innomads die bij de Klant aanwezig zijn;
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

De Klant geeft op eerste verzoek van Innomads de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 9 - Garantie

1. Wanneer de Klant en Innomads een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Innomads enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 10 - Uitvoering van de overeenkomst

1. Innomads voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Innomads mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.

4. De Klant moet ervoor zorgen dat Innomads op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5. Zorgt de Klant er niet voor dat Innomads tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 11 - Informatieverstrekking door de Klant

1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Innomads.

2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Innomads de betreffende bescheiden.

4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Innomads redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 12 - Duur overeenkomst dienst

1. De overeenkomst tussen Innomads en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.

2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel 13 - Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd

1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.

2. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 14 - Vrijwaring

1. De Klant vrijwaart Innomads tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Innomads geleverde producten en/of diensten.

Artikel 15 - Klachten

1. De Klant moet een door Innomads geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Innomads daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.

3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Innomads hiervan op de hoogte stellen.

4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Innomads hierop gepast kan reageren.

5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Innomads.

6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Innomads andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 16 - Ingebrekestelling

1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Innomads.

2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Innomads ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid Klant

1. Wanneer Innomads een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid Innomads

1. Innomads is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2. Wanneer Innomads aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

3. Innomads is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

4. Wanneer Innomads aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 19 - Vervaltermijn

1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Innomads vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 20 - Ontbinding

1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Innomads toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Innomads nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Innomads in verzuim is.

3. Innomads mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Innomads kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 21 - Overmacht

1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Innomads door de Klant niet aan Innomads kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:

- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp

- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen

- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen

- computer-virussen

- stakingen

- overheidsmaatregelen

- vervoersproblemen

- slechte weersomstandigheden

- werkonderbrekingen

3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Innomads 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Innomads kan nakomen.

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Innomads de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

5. Innomads hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Innomads hiervan voordeel heeft.

Artikel 22 - Wijziging overeenkomst

1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Innomads de overeenkomst aanpassen.

Artikel 23 - Wijziging algemene voorwaarden

1. Innomads mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Innomads altijd doorvoeren.

3. Ingrijpende wijzigingen zal Innomads zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 24 - Overgang van rechten

1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Innomads aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Innomads.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 25 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Innomads bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 26 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Innomads is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Innomads is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Innomads, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Close
Innomads is altijd op zoek naar nieuwe Digital Guides om onze wegen over digitale bergen te bewandelen. Heb jij het in je om onze klanten te gidsen naar online successen en bedrijfsgroei? Neem dan contact op met Innomads.
name
phone
mail
message