Welcome to innomads
discover our village
Laatst bijgewerkt: 01/04/2024

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Innomads zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Download algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Innomads B.V. (Innomads).
Innomads is gevestigd te (7636 RH) Agelo, aan de Oppersveldweg 7, met het
KvK-nummer 80607217.


Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen
via info@innomads.nl of per post:Innomads B.V., Oppersveldweg 7, 7636 RH Agelo.


Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee
in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de
opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene
voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.


1. Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het vergroten van online vindbaarheid en
zichtbaarheid middels een cross-mediale marketingstrategie gebaseerd op
SEO, SEA en de juiste Social Media Ads.


2. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding,
offerte en opdracht tussen Innomads en u (de Opdrachtgever). Wij zullen
deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De
algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op innomads.nl.


3. Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtnemer een schriftelijke
bevestiging stuurt naar Opdrachtgever.


4. Offertes en aanbiedingen

4.1. Alle door Innomads gemaakte aanbiedingen en offertes zijn
vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte
geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor
eventuele toekomstige opdrachten).
4.2. Als de Opdrachtgever aan Innomads gegevens verstrekt, mag
Innomads ervan uitgaan dat deze kloppen en zal Innomads de offerte
hierop baseren.


5. Prijs

5.1. Innomads mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen
als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden
plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
5.2. Als Innomads genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de
omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de
Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte
kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in
dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
5.3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Innomads en exclusief
btw en andere heffingen van overheidswege.

 

6. Betaling en incassokosten

6.1. Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum
betalen. Innomads zal maandelijks factureren.
6.2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als
hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een
onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag
wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
bedrag.

6.3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd aan Innomads. De incassokosten worden
berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.

6.4. De volledige vordering van Innomads op Opdrachtgever is
onmiddellijk opeisbaar als:
- Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
- Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling
verkeert;
- Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt

- Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

7. Contractduur

7.1. Innomads en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde
tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
7.2. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende
opzegtermijnen:
- Innomads kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de
maand. De opzegtermijn is twee maanden. Innomads zegt
schriftelijk op.
- Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van
de maand. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van twee
maanden. Opdrachtgever zegt schriftelijk op en vermeldt daarbij
de reden van opzegging.
- Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk
moment beëindigen.

 

8. Derden

Innomads mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden.
Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2
(hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde
persoon) zijn niet van toepassing.

 

9. Uitvoering opdracht

9.1. Innomads zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en
volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
9.2. Innomads mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de
uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
9.3. Wanneer Partijen een overeenkomst met een dienstverlenend
karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Innomads enkel een
inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
9.4. Als Innomads de opdracht in fasen uitvoert, kan Innomads de
uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten,
totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
9.5. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan
Innomads verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Innomads om de
opdracht uit te voeren.
9.6. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet
tijdig verstrekt, mag Innomads de uitvoering van de opdracht
opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging
factureren. Innomads is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat
doordat Innomads is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte
onjuiste of onvolledige gegevens.

 

10. Wijziging opdracht

10.1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te
vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
10.2. Innomads kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen.
Innomads zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf
doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven
termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de
mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en
uitvoeringstermijn.
10.3. Innomads mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van
Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht
gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

 

11. Opschorting, ontbinding

11.1. Innomads mag de opdracht opschorten als Innomads door
omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan
Innomads niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan
nakomen.
11.2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht
ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
11.3. Innomads mag nakoming van de opdracht opschorten als
Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd
nakomt. Opdrachtgever moet Innomads dan schadevergoeding
betalen of schadeloos stellen.

 

12. Tussentijdse opzegging

12.1. Als Innomads de opdracht tussentijds opzegt, zal Innomads zorgen
voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan
derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als
de overdracht van de werkzaamheden voor Innomads extra kosten
meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
12.2. Innomads mag de opdracht direct opzeggen (en is geen
schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de
volgende gevallen:
- Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
- Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
- Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
- Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld
of overlijdt; of
- Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken.

 

13. Overmacht

13.1. Innomads hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is
van overmacht.
13.2. Innomads kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer
duurt dan drie maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht
ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
13.3. Als Innomads zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het
nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Innomads het
nagekomen deel factureren.

 


14. Klachten

14.1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een
maand melden.
14.2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op.
14.3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
14.4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal
Innomads de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na
schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever
vervangen, herstellen of vergoeden.
14.5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de
kosten van Innomads die daardoor zijn ontstaan (zoals
onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

15. Aansprakelijkheid

15.1. Innomads is alleen aansprakelijk voor directe schade van
Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een
tekortkoming van Innomads.
15.2. Innomads is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat
Innomads is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of
onvolledige gegevens.
15.3. De aansprakelijkheid van Innomads is steeds beperkt tot de
factuurwaarde met een maximum van € 10.000,00.
15.4. De aansprakelijkheid van Innomads is in ieder geval beperkt tot het
bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
15.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
Innomads.

 

16. Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Innomads
is één jaar.

 

17. Vrijwaring

17.1. Opdrachtgever vrijwaart Innomads voor eventuele aanspraken van
derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan
de oorzaak niet aan Innomads toerekenbaar is.
17.2. Als derden Innomads aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel
buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval
verwacht mag worden.
17.3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Innomads zelf
daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor
Innomads, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

18. Intellectuele eigendom

18.1. Innomads behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen,
documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en
de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer
daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog
verbeteringen zijn aangebracht.
18.2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet
kopiëren, aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander
doel anders dan waarvoor ze door Innomads verstrekt zijn.

 

19. Geheimhouding

19.1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking,
zal Innomads alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden
tegenover derden.
19.2. Innomads zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet
voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen,
behalve als Innomads optreedt in een procedure waarbij deze
stukken van belang kunnen zijn.
19.3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten,
opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of
niet schriftelijke uitingen van Innomads niet openbaar maken en
ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

 

20. Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert
dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het
nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die
zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.


21. Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst
tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst
opgenomen voorwaarden.


22. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende
overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Innomads is het Nederlands
recht van toepassing.


23. Bevoegde rechter

De bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen
de Opdrachtgever en Innomads, tenzij de wet iets anders bepaalt.

This site uses cookies.
Learn more
Accept
sluiten
Innomads is altijd op zoek naar nieuwe Digital Guides om onze wegen over digitale bergen te bewandelen. Heb jij het in je om onze klanten te gidsen naar online successen en bedrijfsgroei? Neem dan contact op met Innomads.
name
phone
mail
message